Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Gällande Refix Skadesanering AB, nedan kallat Bolaget.

1. TILLÄMPLIGHET

1.1 Dessa allmänna leveransvillkor gäller för entreprenader och saneringsarbeten som utförs av Bolaget och skall tillämpas när parterna skriftligen genom kontrakt eller beställningserkännande, som tillställts Kunden, eller på annat liknande sätt avtalat därom.

Samt om parterna ej har avtalat annat.

1.2 Avvikelser från dessa allmänna leveransvillkor måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

2. OFFERT OCH BESTÄLLNING

2.1 I avsaknad av giltighetstid är offert som utställts av Bolaget gällande i tio dagar från utskriftsdatum.

2.2 Alla uppgifter i prislistor eller annan liknande dokumentation som tillhandahålls av Bolaget kan komma att ändras med omedelbar verkan.

2.3 Bolaget har utöver avtalat pris för utförd tjänst rätt till särskild ersättning för väntetid orsakad av Kund eller tredje part, samt kostnader såsom biltullar, färjeavgifter och liknande.

2.4 Indexuppräkning sker en gång per år enligt saneringsindex, skadeservice, varvid november utgör basmånad.

3. ARBETEN

För arbeten utförda av Bolaget tillämpas AB 04. Bestämmelser i dessa allmänna villkor äger dock företräde framför AB04. För konsultarbeten tillämpas ABK09. Vid konflikt mellan AB04 och ABK09 äger AB04 företräde. Bestämmelser i dessa allmänna villkor äger dock företräde framför AB04 och ABK09. Arbeten som är beställda eller påbörjade inom avtalsperioden skall fullföljas inom ramen för gällande avtal även om de måste slutföras efter avtalsperiodens slut.

4. ANSVAR FÖR UNDERENTREPRENÖRER

Bolaget ansvarar för underentreprenörer som anlitats av Bolaget såsom för eget arbete. Har Kunden eller ombud för Kunden anvisat särskild Underentreprenör ansvarar Kunden för dennes arbete. Detta gäller även om Bolaget samordnar och fakturerar Underentreprenörens arbete.

5. GARANTI

Garantitiden är två år räknat från den tidigaste tidpunkten av Kundens tillträde eller datum för slutfakturering av arbetena.

6. ANSVAR

6.1 Bolaget svarar för skada, annat än för lös egendom, endast i den mån skadan beror på Bolagets vårdslöshet. Fel som beror på Bolaget skall avhjälpas av Bolaget utan kostnad. Kostnad för avhjälpande av fel av annan art debiteras enligt Bolagets vid var tid gällande prislista.

6.2 Kunden svarar i förhållande till Bolaget för den skadeståndsskyldighet som Bolaget enligt miljöskadelagen har gentemot tredje man om Bolaget kan visa att han rimligen inte kunnat förebygga eller begränsa skadan.

6.3 Bolagets skadeståndsansvar för direkta skador är begränsade till ett högsta belopp om 6 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring.

7. SKADA/FÖRLUST AV LÖS EGENDOM

7.1 Bolaget svarar med nedanstående begräsningar vid skada eller förlust av omhändertagen egendom. Om Kunden vid påstående om skada kan göra sannolikt att Bolaget omhändertagit egendomen i oskadat skick, och Bolaget efter omständigheterna i det aktuella fallet inte har varit normalt aktsam, samt skadan inte är obetydlig. Bolaget svarar inte för skador som uppkommit till följd av bristfällig emballering såvida inte Bolaget självt utfört arbetet. Bolagets ansvar för skada eller förlust av egendom i samband med räddningsarbete till följd av vatten- eller brandskada uppkommer först sedan Bolaget omhändertagit egendomen genom att förpacka eller lasta denna på transportfordon. Detta gäller även om Bolaget självt deltagit i räddningsarbetet såvida inte Bolaget varit grovt oaktsam. Bolaget svarar inte för skada eller förlust som orsakats av omständigheter utom Bolagets kontroll. Bolaget ansvarar för värdeföremål såsom till exempel pengar eller smycken, endast om Bolaget särskilt åtagit sig detta. Upptäcker Bolaget att värdeföremål omhändertagits av Bolaget skall Bolaget snarast uppmana Kunden att omhänderta denna egendom. Bolaget ansvarar inte heller för egendom som kräver särskild omsorg, till exempel växter, viner och parfymer. Bolagets ansvar omfattar aldrig förlust eller skada i näringsverksamhet eller andra indirekta skador och är begränsat till att avse ekonomisk skada och således ej affektionsvärden.

7.2 Kunden skall snarast efter det denne upptäckt skada eller förlust anmäla detta till Bolaget på särskild av Bolaget tillhandahållen blankett. Anmälan skall tillställas Bolaget senast inom 14 dagar vid skada och 30 dagar vid förlust och under alla förhållanden senast 90 dagar efter utfört uppdrag. Underlåter Kunden att iaktta nämnda tidsfrister förlorar Kunden sin rätt att påtala fel eller förlust. Bolaget äger rätt att låta besiktiga skadad egendom. Kunden skall vara Bolaget behjälplig vid besiktning. Underlåter Kunden att medverka till besiktning förlorar denne sin rätt till ersättning.

Visar besiktningen att Kunden inte är ersättningsberättigad äger Bolaget rätt att debitera Kunden för alla kostnader föranledda av skadeanmälan.

7.3 Bolagets ersättningsskyldighet omfattar egendomens marknadsvärde vid tidpunkten för skadan eller förlusten. Bolaget äger rätt att låta reparera skadad egendom eller ersätta den med likvärdig egendom. Vid reparation utgår inte någon ersättning för eventuell värdeminskning efter fackmannamässig reparation. Ersätter Bolaget skadad egendom med likvärdig egendom eller ersätts förlorad egendom övergår, på begäran av Bolaget, äganderätten till den skadade eller förlorade egendomen på Bolaget.

8. BEFRIELSEGRUNDER

Bolaget är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet ("Befriande omständighet"), som Bolaget ej råder över och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom Befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, katastrofer och därmed jämställda omständigheter.

9. ERSÄTTNING

9.1 Ersättningsformen och fakturaadresser framgår av ordererkännandet. Om inget annat anges gäller Bolagets vid var tid gällande riktprislista. Betalplanen är prestationsbunden och fakturering sker löpande en gång per månad om inget annat framgår i avtal. Vid försäkringsfall anses självrisken först vara upparbetad. Vid omfakturering som inte beror på Bolaget påverkas inte förfallodagen samt utgår en särskild avgift med 1% av gällande prisbasbelopp.

9.2 För det fall Kunden begär tilläggsarbeten eller tilläggsarbeten är nödvändiga på grund av myndighetsföreskrift debiteras tilläggsarbetena enligt Bolagets vid var tid gällande riktprislista.

9.3 Kunden skall utöver ersättning för arbete, kostnader och utlägg ersätta Bolaget för mervärdesskatt och andra pålagor. Har priset i offert lämnats inklusive mervärdesskatt och andra pålagor och ändras dessa skall priset justeras i motsvarande mån.

9.4 Äganderätten till köpta varor och tjänster förblir säljarens egendom tills full ersättning erlagts.

9.5 Vid reglering av skada tillämpas försäkringsbolagets regler för ersättning.

10. BETALNINGSVILLKOR

Om inget annat anges är betalningsvillkor 20 dagar för företagskund och 10 dagar för privatperson.

11. IGÅNGSÄTTNINGSTID

Om det mellan parterna inte avtalat om bestämd avropstid för Bolagets arbete, skall kunden avropa arbetet senast 10 arbetsdagar innan igångsättning. Vid avtalad inställelsetid gäller att Bolaget är på skadeadressen inom den avtalade inställelsetid, om Bolaget ej är på plats inom inställelsetiden, regleras detta genom att det inte åläggs utryckningskostnad på jourfakturan, annan ersättning eller skada på grund av inställelsetid kan ej åberopas.

12. SÄKERHET

På begäran av Bolaget skall Kunden ställa erforderlig säkerhet. Innan säkerhet har ställts äger Bolaget rätt att avbryta påbörjat arbete.

13. TIDPLANER

Samtliga av Bolagets angivna tidplaner är ungefärliga.

14. BESIKTNING

Besiktning och avsyning av utförda arbeten skall endast utföras på Kundens begäran. Denne svarar ensam för besiktningskostnader.

15. TVIST

Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol.