Miljöinventering

Miljöinventering Stockholm

Miljöinventering/Materialinventering och sortering av bygg- och rivningsavfall vid rivning är ett lagkrav och byggherren(den som beställt jobbet) är den som har det yttersta ansvaret för avfallshanteringen. 

Vi hjälper er med detta och återrapport till miljökontoret.

Vi utför även provtagning för att säkerställa att allt farligt avfalls säkerställs innan rivning/renovering påbörjas.

Mer om Miljöinventering inom Byggbranschen i Stockholm

Inom byggbranschen har hållbarhetsfrågor och miljöpåverkan blivit alltmer centrala i strävan efter en mer ansvarsfull och resurseffektiv verksamhet. En viktig metod för att hantera och förbättra miljöprestanda inom byggsektorn är genom genomförandet av miljöinventeringar.

Identifiering av miljöaspekter

I detta skede identifieras de olika miljöaspekter som är kopplade till byggverksamheten. Det kan innefatta utsläpp av växthusgaser från energianvändning och transport, resursförbrukning som material och vatten, avfallshantering och påverkan på lokala ekosystem. Genom att systematiskt analysera och lista dessa aspekter får man en helhetsbild av hur byggprocessen påverkar miljön.

Insamling av Data

Nästa steg involverar insamling av relevanta data för varje identifierad miljöaspekt. Detta kan innefatta mätningar av energiförbrukning, materialanvändning och utsläppsnivåer. Genom att använda sig av datainsamling kan byggföretag få en kvantitativ grund för att bedöma sin miljöpåverkan.

Dokumentation och rapportering

Resultaten av miljöinventeringen dokumenteras noggrant och kan presenteras i form av rapporter, diagram och grafik. Denna dokumentation är inte bara viktig för intern analys utan kan också utgöra en grund för att kommunicera företagets miljöprestanda till intressenter, kunder och allmänheten.

Vi hjälper er med miljöinventering i Stockholm

Miljöinventering inom byggbranschen är en viktig process för att främja hållbarhet och minska miljöpåverkan. Genom att systematiskt identifiera, analysera och agera på miljöaspekter kan byggföretag spela en aktiv roll i att bidra till en mer hållbar och miljövänlig samhällsbyggnad.

Vi på Refix hjälper er igenom hela processen. Kontakta oss för frågor och vidare diskussion